Jeremiya uyincwadi 24th eTestamente Elidala eBhayibhelini.

Jeremiya wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.