Jobe uyincwadi yeshumi nesishiyagalombili eTestamente Elidala eBhayibhelini.