uJohane uyincwadi yesine yeTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.