Köppen climate classification

I-Köppen climate classification yindlela yokuhlela isimo sezulu ezindaweni ezihlukene. Lendlela yokuhlela isimo sezulu yasungulwa ngu-Wladimir Köppen. Ngokuhamba kwesikhathi u-Rudolf Geiger waletha ushintsho lwakhe kwi-Köppen climate classification, okudala ukuthi ibuye ibizwe nge Köppen–Geiger climate classification.[1]

Imephu ye-Köppen–Geiger eveza isimo sezulu emazweni omhlaba

     Af      Am      Aw/As

     BWh      BWk      BSh      BSk

     Csa      Csb      Csc

     Cwa      Cwb      Cwc

     Cfa      Cfb      Cfc

     Dsa      Dsb      Dsc      Dsd

     Dwa      Dwb      Dwc      Dwd

     Dfa      Dfb      Dfc      Dfd

     ET      EF

Imithombo hlela

  1. Geiger, Rudolf (1954). "Klassifikation der Klimate nach W.Köppen" [Classification of climates after W.Köppen]. Landolt-Börnstein – Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik, alte Serie. Berlin: Springer. 3. pp. 603–607.