Kolose iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.