KuFilemoni

KuFilemoni iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.