KuFilemoni iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.