KuThithu iyincwadi eTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.