Malaki iyincwadi eTestamente Elidala eBhayibhelini.

uMalaki wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.