uMarku uyincwadi yesibili yeTestamente Elisha eBhayibhelini elingcwele.