Mika iyincwadi eTestamente Elidala eBhayibhelini.

uMika wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.