Nahume iyincwadi eTestamente Elidala eBhayibhelini.

uNahume wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.