Ruthe uyincwadi yesishiyagalombili eTestamente Elidala eBhayibhelini.