UNhlaba (uMeyi)

UNhlaba (uMeyi) yinyanga yesihlanu yonyaka. Ingesikhathi sonyaka lapho sekuqala khona imimoyana ehlabayo sekuvalilse ihlobo. Sekushesha nokuhlwa, sekungena ubusika. Ngalenyanga kuvamise ukuba ukuthi isihlahla senhlaba siqhakaze izimbali ezibomvu eziba namanzianoshukela abizwa ngokuhti uvovo. Uvovo ufolwa ngayo inyanga kaNhalaba.

Isihlahla senhlaba esiqhakaza ngenyanaga kaNhlaba