UNkulunkulu noma uSomandla noma uMdali noma uSimakade noma uMvelinqangi.