Ucwaningo

Isifundo esihleliwe esenzelwa ukukhulisa ulwazi

Humanités_Numériques

Ucwaningo luchazwa ngokuthi "umsebenzi wobuchule nohleliwe owenziwa ukukhulisa inqolobane yolwazi". Luhlanganisa ukuqoqwa okungachemile, ukuhlelwa nokuhlaziywa kokwaziswa ukukhulisa ukuqonda kwesihloko noma udaba. Umsebenzi wocwaningo ungaba ukwandiswa komsebenzi wakudala kulowomkhakha. Ukuze lukwazi ukuvivinya ubuqiniso bezinsiza, izinkambiso, noma umgcanso, ucwaningo lunganyaliza (replicate) izici zezinkebengo (projects) zangaphambili noma inkebengo isiyonke.

Izinjongo eziyinhloko zocwaningo oluyisiseko (olungafani nocwaningo olusetshenziswayo) ukubhala kwemibhalo, ukuvubukulwa, ukuhlakahlwa, kanye nocwaningo nokuthuthukiswa kwezindlelasu nezimiso zentuthukiso yolwazi lomuntu. Izindlela zokucwaninga zincike kwimichazalwazi, ehlukayo kokubili ngaphakathi nasenqekeni yezabantu nezenzululwazi. Kukhona izinhlobo zocwaningo eziningana: lwenzululwazi, lwezabantu, lwezobuciko, lwezomnotho, lwezomphakathi, lwezezihwebi, lwezokuhuhisa, ucwaningo lwezochwepheshe, lwempilo, lwezobuchwepheshe, njll. Isifundo senzululwazi socwaningo saziwa ngokuthi ucwaningo-ngqo.