UKhisimusi

(Redirected from Ukhisimuzi)

USuku luka Khisimusi (IsiNgisi: Christmas Day) isikhathi esiletha injabulo kubantu abaningi emhlabeni jikelele. Lesi sikhathi senza ukuba kube khona ukuhlangana nemindeni okudala yagcinana, kuphunyulwe, futhi kuncokolwe. Kubazalwane ukhisimuzi usho usuku lapho uJesu Khrestu azalwa ngalo.Uma sokusondele lesi sikhathi sibona ngemihlobiso emihle futhi ehlukahlukene emigwaqeni, ezitolo, nasemakhaya.

The visit of the wise-men.jpg

UmsukaEdit

Lolu suku lugujwa yizinkolo zamaKhrestu, lapho zisuke zibungaza khona ukuzalwa komsindisi uJesu Khrestu. Usuku lukaKhisimusi ligujwa mhla zi-25 kuZibandlela minyaka yonke emhlabeni wonke jikelele.