Ukuluthuzeka (amaza)

isici samaza akwazi ukucikaza ngezimo ezihlukile

Ukuluthezeka noma ukuluthuza kuyisakhi esisebenza kumaza alutsheku (tranverse waves) ukucacisa ukumisa kwemicikazo (oscillations). Elizeni elilutsheku, ukuqombotha kokucikaza kuqhiyeme nokuqombotha komdiki weza. Isibonelo esilula seza elilutsheku eliluthuziwe imiqhikizeko ekhenketha eduze nentambo eqinile; ngokwesibonelo, ensimbini yomculo efana nesiginxi. Imiqhikizeko ingaqombotha lukeke (horizontal) noma iqombothe mveku (vertical), noma ibe ingoni eqhiyeme nentambo, kuncike ekutheni intambo iyocwa kanjani. Ngokuphambene, amaza ajijekile (longitudinal waves), afana namaza womsindo aphakathi koketshezi noma uhowo, ukukhwebuka kwezinhlayiya emcikazweni kuhlale kusekuqombotheni kokusabalala, ngalokho lamaza awakuvezi ukuluthuzeka. Amaza alutsheku aveza ukuluthuzeka ahlanganisa amaza wenzubawonga afana nokukhanya, namaza womsakazo, amaza womnyondo, kanye namaza omsindo alutsheku ezintweni ezikhumenqe.

Ukuluthuzeka okuyindilinga kumucu wenjoloba, okuguqulelwa ekuluthuzekeni okuqombothile