Ukukhanya

imiyonzi yenzubawonga ebonwa ngabantu

Ukukhanya noma isokhanya / isonkanya buyimiyonzi yenzubawonga ngaphakathi kwesinaba somungco wenzubawonga esibonwa ngeso lenyama. Isokhanya imvama lichasiswa njengelinebangacuphi eliphakathi kwamamithancu angama-400–700 (nm), aqondene nomjinge wamahazakhulu angama-750–420, maphakathi nensibomvu (enamabangacuphi amade) kanye nezukhwithi (enamabangacuphi amafushane).

Incwamanzi engunxantathu ehlakaza umsebe wokukhanya okumhlophe.


Kumchazandalo, ibizo elithi "ukukhanya" lingabhekisela kabanzi kumiyonzi yenzubawonga yanoma iliphi ibangacuphi, kungakhathaliseki ukuba iyabonakala noma cha. Ngalowomqondo, imisebentathu, amagu X, amachadaza, namaza omsakazo konke kungukukhanya. Izakhi eziyinhloko zokukhanya ziyi-intensity, ukuhlakazeka kokuqombotha (propagation of direction), umjinge noma ibangacuphi lomungco kanye nokuluthuzeka. Ijubane lokukhanya elinyeni, amamitha ayizi- 299 792 458 ngomzuzwana (m/s), kuyingxenye yenzinzo (constants) eliyisisekelo semvelo. Njengazo zonke izinhlobo zemiyonzi yenzubawonga, ukukhanya okubonakalayo busabalala ngezinhlayiyana ezingenasisindo ezibizwa amabane ezimelela imingako yenzubawonga (electromagnetic field), futhi zingahlaziywa kokubili njengamaza nanjengezinhlayiyana.

Umthombo oyinhloko wokukhanya kwemvelo emhlabeni ilanga. Ngokomlando, omunye umthombo wokukhanya kubantu bekungumlilo, kusuka kumathezi asendulo kufika ezibanini zanamuhla zamafutha. Ngokuthuthukiswa kwezibani zamazuba nohlelo lwesidlakathii, ukukhanyisa ngamazuba sekuthathe isikhundla sokukhanya komlilo ngokufanele.

uMungco wenzubawonga nesokhanyaEdit

 
uMungco wenzubawonga, ogqanyiswe ingxenye yomungco obonakalayo

Ngokuvamile, imiyonzi yenzubawonga ijinjwa ngebangacuphi phakathi kwamaza omsakazo, amachadaza, insibomvu, umungco obonakalayo esiwushwayiza njengokukhanya, uzukhwithi, amagu-X nemisebentathu. Igama elithi "imiyonzi" lishiya ngaphandle Umzuba, ubuwonga nezinkundla esiseduze.