UmShumayeli

UmShumayeli uyincwadi enamashumi amabili nanye eTestamente Elidala yeBhayibheli.