Umchazalwazi

Umchazalwazi noma imfundiso yolwazi, iyingxenye yenjulalwazi ephathelene nolwazi .