Open main menu

Zefaniya iyincwadi eTestamente Elidala eBhayibhelini.

uZefaniya wayengumpristi wabantu bakwa-Israyeli.