Isihonyo

Inhlayiyana, ichwe noma ichembe elinesamba somlelesa wamazuba

Isihonyo siyichwe noma imizwayi enomlelesa wamazuba oyisamba. Umlelesa wenzuba uthathwa njengophikayo ngokuvumelana futhi lomlelesa ulingana futhi umalungana nomlelesa wenelesi, othathwa njengovumayo ngokuvumelana. Umlelesa oyisamba wesihonyo akuyona inguqu ngoba inani waso lezinzuba liyalingana nenani laso lezinelesi.

Ibukwa eliveza ukuthungelana kwezihonyo.