iChwe ("i-atom") ucezu oluncane kakhulu kunezinye izingcezu zoTho ("i-matter") olwakha iNhlwa yeVanga ("i-chemical element"). Yonke into eNqumile, eluKetshezi, eluHowo, neNyazani, ithakwe ngamaChwe anomLelesa ovumayo noma ophikayo. AmaChwe mancinyane ngokweqile, ngokuvamile angamaphikomitha angu-100 ububanzi. Ubuncane bawo benza ukubikezela ngokunembile ukuziphatha kwawo ngokusebenzisa umchazandalo omdala-ngokwesibonelo, sengathi angamabhola woMphebezo- kungabi nokwenzeka ngenxa yemiphumela yoMngako.


isithombe esinyakazayo sezinzuba ezizungeza indeni yechwe