John Langalibalele Dube

John Langalibalele Dube (11 ngoNhlolanja 1871 – 11 uNhlolanja 1946) wabe engumbhali, usopolitiki, umshicileli, usonkondlo, umhleli, futhi eyisazi sefilosofi. UDube wabe enguMongameli wokuqala le-South African Native National Congress (SANNC) eyabunjwa ngonyaka we-1912 eyashintshwa igama yaziwa njenege-African National Congress (ANC). UDube waphatha isikhundla sobumongameli we-SANNC kusukela ngonyaka we-1912 kuya kweye-1917. Ngonyaka we-1903 yena nonkosikazi wakhe wokuqala uNokutela Dube baqala iphendaba Ilanga Newspaper.

John Langalibalele Dube

John L. Dube
Ubezalwa 11 ngoNhlolanja 1871(1871-02-11)
Inanda, Ikoloni yaseNatali
Ubefa 11 ngoNhlolanja 1942(1942-02-11) (iminyaka ama-71)
Ubuzwe South African
Occupation
Known for Umongameli wokuqala we-South African Native National Congress
Notable work(s) uShembe (1936) isichazampilo sika-Isaiah Shembe, Shuter & Shooter Publishers Pty Ltd, Pietermaritzburg