Amandla

NgokweFiziks, IMpekumpeku iyimpahla enesibalo edluliselwa emzimbeni noma ohlelweni oluphathekayo, ebonakala kahle ekwenziweni komsebenzi nasesimweni somChadamezo nokuKhanya. Impekumpeku ingubungako obulondiwe; umthetho wokulonda impekumpeku uthi isimo sempekumpeku singaguqulwa, kodwa asinakudalwa Noma sibhujiswe. Umuvo wokukala impekumpeku ngokweInternational System of Units (SI) uyi- joule, okuyiMpekumpeku edluliselwa kokuthile ngomsebenzi wokuyihambisa ibanga eliyimitha elilodwa ngokumelene nempoqo ye- newton eyodwa.