Impilo

Ukuphila kwase mhlabeni

Impilo umngangatho ohlukanisa uTho olunezinqubo ezingokwempilo ezinjengokuYabiza nezinqubo zokuzondla, kunalolo olungenazo, futhi ichazwa njengekhono lokwazi ukukhula, ukusabela kwivusi, inkwentuko, impekumpeku yokuguquka, kanye nokuzala. Kukhona izinhlobo ezihlukile zempilo, ezifana nezimila, izilwane, ukhunta, izinambuluka, iziNgunazane, nezinungu. uMchazampilo yisayensi efundisisa impilo.