Isigaba (kumchazampilo)

uqhiwu lobungqwangqwa oluphakathi komhibatho nohlelo

Ekujinjweni komchazampilo, isigaba siwuqhiwu lobungqwangqwa (taxonomic rank), futhi siwumuvo wobungqwangqwa, ingqwanye, kulolo qhiwu. Olunye uqhiwu olwaziwayo ngokohlelo lokulandelana ngobungako balo impilo, isidlangala, umbuso, umhibatho, uhlelo, umndeni, uzalo, nezinhlobo (imiqhinqo), kuyilapho isigaba singena phakathi komhibatho nohlelo.